Biografi Syaikh Hamud At-Tuwaijiri

بسم الله الرحمن الرحيم


Syaikh Hamud At-Tuwaijiri
Beliau adalah Syaikh al-‘Allamah al-Muhaddits al-Faqih Hamud bin Abdullah bin Abdurrahman at-Tuwaijiri, dari Alu Jabbarah, pecahan dari kabilah ‘Anazah Arabiyah yang masyhur.
Beliau rahimallah dilahirkan pada tahun 1334 H di kota Majma’ah, ibukota Sudair, Saudi Arabia, dalam lingkungan keluarga yang dikenal dengan keilmuan dan keutamaan mereka.

Rihlah Ilmiah dan Guru-Gurunya
Pada tahun 1342 H, beliau rahimallah mulai belajar dasar-dasar baca tulis dan al-Qur’an kepada syaikh Ahmad ash-Sha’igh. Sebelum usia 11 tahun, beliau telah hafal al-Qur’an. Pada usia yang masih kecil beliau telah mempelajari ringkasan-ringkasan kitab-kitab ilmiah dalam bidang tauhid, hadits, Di antara kitab-kitab yang beliau pelajari di bawah bimbingan Syaikh Ahmad ash-Sha’igh adalah Ushuuluts Tsalaatsah oleh Syaikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab.
Ketika mulai beranjak dewasa, beliau menghadiri halaqah Syaikh al-Faqih Abdullah bin Abdul Aziz al-‘Anqari, Qadhi Sudair. Beliau belajar kepada Syaikh al-Faqih Abdullah bin Abdul Aziz al-‘Anqari berbagai macam disiplin ilmu seperti tauhid, tafsir, hadits, fiqh, fara’idh, nahwu, sirah, tarikh, adab dan yang lainnya selama 25 tahun.
Di antara kitab-kitab yang beliau pelajari di bawah bimbingan Syaikh al-Faqih Abdullah bin Abdul Aziz al-‘Anqari adalah: Fathul Bari oleh ibnu Hajar, al-Mughni oleh ibnu Qudamah, Minhajus Sunnah, Dar-uTa’arudhil Aql wa Naql dan Fatawa Kubra; ketiganya karya Syaikhul Islam ibnu Taimiyah, Zadul Ma’ad oleh Ibnu Qayyim dan kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan para imam dakwah.
Beliau diberi ijazah sanad oleh Syaikh al-‘Anqari untuk kitab-kitab Shahih, Masanid dan Sunan, berikut kitab-kitab Syaikhul Islam ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan kitab-kitab fiqh Hanbali secara umum. Demikian juga seluruh riwayat Syaikh al-‘Anqari dari kitab- kitab atsbat.
Beliau juga belajar fiqh, fara’idh dan lughah (bahasa) kepada Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Humaid ketika ia (syaikh Ibn Humaid) masih menjabat Qadhi Sudair.
Beliau berguru kepada Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdul Muhsin al-Khayyal, Qadhi Madinah, dalam bidang nahwu dan fara’idh.
Beliau juga belajar kepada Syaikh Sulaiman bin Hamdan, salah seorang qadhi Makkah, dan mendapat ijazah sanad dari Syaikh Sulaiman.

Jabatan yang pernah dipegang
Pada tahun 1368 H beliau ditugaskan sebagai Qadhi Rahimah. Setengah tahun kemudian beliau dipindah ke Zulfi hingga tahun 1372 H. Kemudian beliau mengundurkan diri dari jabatan Qadhi.

Kehidupan Ilmiahnya
Beliau rahimallah memiliki kemahuan yang sangat kuat dalam menuntut ilmu sehingga mencurahkan semua waktunya untuk itu. Beliau banyak menulis kitab-kitab yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Beliau tekankan penulisan beliau kepada masalah- masalah terlarang yang banyak dilakukan oleh manusia, atau syubhat-syubhat di masyarakat dan perkara baru yang diada-adakan. Beliau menjelaskan dengan dalil-dalil kuat dan argumen-argumen yang gamblang(langsung) sehingga oleh diterima dan memberi manfaat yang besar kepada setiap pembaca tulisan beliau.
Sejak terbit matahari hingga Isya’ beliau mengisi waktu  dengan pembahasan ilmu dan menulis. Kadang setelah Isya’ beliau melanjutkan apa yang beliau mulai pada awal harinya. Adapun malam harinya beliau isi dengan tahajjud baik waktu menetap mahupun dalam perjalanan.

Kegigihan Beliau dalam Membela Sunnah
Beliau begitu gigih dalam meluruskan penyimpangan-penyimpangan orang yang menyeleweng dari jalan Allah. Beliau bantah penyelewengan tersebut dengan pena sebagai pembelaan terhadap Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan aqidah shahihah, aqidah ahli Sunnah wal Jama’ah, kadang-kadang beliau sebarkan bantahan- bantahan tersebut ke media cetak dalam dan luar negeri Saudi.
Sebahagian di antara bantahan-bantahan beliau kepada pemikiran yang menyeleweng beliau paparkan kepada Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh. Hal itu menjadikan Syaikh Muhammad bin Ibrahim begitu menghargai perjuangan beliau membantah pemikiran- pemikiran yang menyeleweng sehingga murid Syaikh Muhammad bin Ibrahim menyebutkan bahwa suatu saat Syaikh Hamud membacakan kepada Syaikh Muhammad bin Ibrahim sebuah bantahan Syaikh Hamud kepada ahli bid’ah.
Ketika Syaikh Hamud selesai membacakannya dan beranjak pergi maka Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, ” Syaikh Hamud adalah seorang mujahid, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.”
Kalimat yang agung dari Syaikh Muhammad bin Ibrahim ini senada dengan apa yang telah dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, “Orang yang membantah ahli bid’ah adalah seorang mujahid.” Sampai-sampai Yahya bin Yahya mengatakan, “Membela Sunnah lebih afdhal dibandingkan berjihad.” (Naqdhul Manthiq hal. 12 )

Murid-Muridnya
Di antara murid-murid beliau adalah ketujuh putranya: Syaikh Abdullah, Syaikh Muhammad, Syaikh Abdul Aziz, Syaikh Abdul Karim, Syaikh Shalih, Syaikh Ibrahim dan Syaikh Khalid, kemudian Syaikh Abdullah Ar-Rumi, Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Hamud dan selain mereka.
Beliau memberi ijazah sanad kepada beberapa ulama, di antaranya: Syaikh Ismail al-Anshari, Syaikh Shalih bin Abdullah bin Humaid, Syaikh Abdul Aziz bin Ibrahim al-Qasim, Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Syaikh, Syaikh Abdullah bin Abdur Rahman al-Firiwa’i dan yang lainnya.

Tulisan-Tulisannya
Tulisan-tulisan beliau mencapai lebih dari 50 tulisan, yaitu: Ittihaful Jama’ah bima Ja’afil Fitan wal malahim wa Asyrathis Sa’ah, Ihtijaj bil Atsar ‘ala man Ankara al-Mahdi al-Muntazhar, Itsbatu Uluwwillah wa Mubayatuhu li Kahlqihi, Tuhfatu Ikhwan bima Ja’a fil Muwalati wal Mu’aadati wal Hubbi wal Bughdhi wal Hajran, Qaul Muharrar fil Amr bil Ma’ruf wa Nahyi ‘anil Munkar, Raddu ‘ala man abaha ar-Riba al-Jari fi Ba’dhil Bunuk, Taghlizhu Malam ‘ala Mutasarri’in fil Futya wa Taghyiril Ahkam, Idhah wa Tabyin lima Waqa’a fihil Aktsarun min Musyabahatil Musyrikin, Qashashul Uqubat wal ‘Ibar wal Mawa’izh, Idhahul Mahajjah fir Raddi ‘ala Shahibi Thanjah, Raddul Qawi ‘ala Rifa’I wal Majhul wal Ibnu Alawi wa Bayanu akhta’ihim fil Maulid Nabawi, Intishar ‘ala man Azraal Muhajirin wal Anshar, Sirajul Wahhaj ‘ala Abathil Ahmad Syalaby ‘anil Isra’ wal Mi’raj, Inkaru Takbir Jama’I wa Gahirihi, ittihafun Nubala’ bir Riwayah ‘anil A’lam Fudhala,’ Ijabah Jaliyyah ‘an As’ilah Kuwaitiyyah, I’lanun Nakir ‘alal Maftunin bit Tashwir, Iqamatul Burhan fir Raddi ‘ala man Ankara Khurujal Mahdi wa Dajjal wa Nuzulal Masih fi akhiri Zaman, Tahdzirul Ummah Islamiyah minal Muhdatsat Allati Da’at ilaiha Nadwatul Ahillah Kuwaitiyyah, Tahrimur Shuwar wa Raddu ‘ala man Abahahu, Tanbihul Ikhwan ‘alal Akhtha’ fi Khalqil Qur’an, Dala’il Wadhihat ‘ala Tahrimil Muskirat wal Muftirat, Dzail Shawa’iq li mahwil Abathil wal Makhariq, Raddul Jamil ‘ala Akhta’I Ibni Aqil, Raddu ‘alal Katibil Maftun, Raddu ‘ala man Ajaza Tahdzibal Lihyah, Raddul Qawim ‘alal Mujrimil Atsim, ar-Ru’ya, Sharimul Battar lil Ijhaz ‘ala man Khalafal Kitaba was Sunnata wal Aatsar, Sharimul Masyhur ala Ahli Tabarruji was Sufur, Shawa’iq Syadidah ‘ala Atba’il Haiahil Jadidah, Aqidatu Ahlil Iman fi Kahlqi Adam ‘ala Shuratir Rahman, Fathul Ma’bud fi Raddi ‘ala Ibni Mahmud, Fashlul Khithab fir Raddi ‘ala Abi Turab, Qaulul Baligh fit Tahdzir min Jama’ati Tabligh, Tanbihat ‘ala Risalatil Albani fish Shalat, Iqamatu Dalil ‘alal Man’I Minal Anasyid Mulahhanah wa Tamtsil, Syuhubul Marmiyyah li mahqil Ma’azif wal Mazamiri wa sairil Malahi bil Adillah Naqliyyah, Dala’ilul Atsar ‘ala Tahrimi Tamtsil bisy Syi’r, Tabri’atul Khalifah al-‘Adil wa Raddu ‘alal Mujadil bil Bathil, dan Risalah Badi’ah fir Raddi ‘ala Ahlil Majallatil Khali’ah.
Di samping tulisan-tulisan di atas, beliau juga menulis Ta’liq (komentar/catatan kaki) yang banyak atas Musnad Ahmad yang dicetak dengan tahqiq Syaikh Ahmad Syakir, demikian juga Ta’liq atas Fathul Bari, dan beberapa komentar atas al-Mustadrak karya al-Hakim.
Banyak dari tulisan-tulisan beliau yang diberi pengantar oleh para ulama besar seperti Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Humaid, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syaikh Abdur Razzaq Afifi.

Wafatnya
Syaikh Hamud bin Abdullah at-Tuwaijiri wafat di Riyadh tanggal 5 Jumada Tsaniyah tahun 1413 H dan dimakamkan di perkuburan Nasim, Riyadh. Semoga Allah meredhainya dan menempatkannya dalam keluasan jannah-Nya. 


(Rujukan: Sirah al-Allamah Hamud bin Abdullah at-Tuwaijiri oleh Syaikh Abdullah bin Abdur Rahman di www.myquran.org)

0 ulasan:

Laman Sahabat

Bicara UKHUWWAH

ShoutMix chat widget

Followers

About Me

Foto Saya
ibnu qais
Dilahir di Kampung tercinta di Desa Permai Pagut pada tanggal 18 Mei 1986 pada jam 08.55pm bersamaan 9 Ramadhan 1406 Hijrah iaitu jatuh pada hari Ahad. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Agama (Arab) Al-Ittihadiah Tanjung Pagar, Ketereh.Kemudian melanjutkan ke pengajian menengah di Sekolah Menengah Agama (Arab) Darul Aman, Kok Lanas dari 1999-2002, sekarang dikenali Ma'had Tahfiz Sains Nurul Iman. Setelah itu saya berhijrah ke Sekolah Menengah Agama (Arab) Azhariah, Melor. Setelah tamat, saya mendapat tawaran melanjutkan pengajian ke peringkat diploma bidang syariah di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS),Kelantan (2005-2008) dan sekarang melanjutkan pengajian sarjana di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Nanggroe Acheh Darussalam, Republik Indonesia,dalam Fakultas Syariah Jurusan Ahwalul Syakhsiyyah(Hukum Keluarga Islam). Sebarang pandangan emailkan kepada yiez_almaqdisi@yahoo.com @ ibnqais@gmail.com.
Lihat profil lengkap saya
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ultimos Comentarios

 
Copyright © Jalan Yang Lurus